Calendar : ตารางเรียน

  Butcher (Knife Skill 103)
 

Knife Skill 103 : Butcher

 การแล่ปลา หั่นและแยกไก่แต่ละส่วน ปอกกุ้ง และเตรียมปลาหมึก

* แนะนำการเลือกซื้อ และการทำความสะอาด ก่อนนำมา Butcher รู้จักการใช้เขียงแต่ละสี ตามประเภทเนื้อสัตว์

* เรียน Anatomy เพื่อความเข้าใจสรีระของสัตว์แต่ละชนิด เพื่อการหั่น แยกส่วนให้ง่ายและสวยงาม 

* เรียนการใช้ Meat and Poultry Knives : Chef Knife Fillet Knife Boning Knife Cleaver Office Knife Kitchen Scissors และ Knife Sharpeners 

* ลงมือปฏิบัติ (Hands-on Class) หั่น แล่ เนื้อสัตว์

 •  [ไก่] การหั่นแยกตามส่วนไก่
 •  [ปลา] แล่ปลาเป็นชิ้น ทั้งลอก และติดหนัง
 •  [กุ้ง] เตรียมกุ้งหลากหลายแบบ
 •  [ปลาหมึก] เตรียมปลาหมึกแบบต่างๆ เพื่อการจัดเสิร์ฟ

 •  
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  

   
 • Knife Skills103 : May 11,21 (1)
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
  Knife Skills103 : May 11,21 (1)

   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  

   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  

   
 • Knife Skills103 : Oct 2,21 (2)
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
  Knife Skills103 : Oct 2,21 (2)

   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  

   
 • Knife Skills103 : Oct 4,22 (3)
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
  Knife Skills103 : Oct 4,22 (3)

   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  

   
 • Knife Skills 103 : Feb 23,23 (4)
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
  Knife Skills 103 : Feb 23,23 (4)

   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  

   
 • Knife Skills 103 : Apr 26,23 (5)
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
  Knife Skills 103 : Apr 26,23 (5)

   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  

   
 • Knife Skills 103 : Jun 14,23 (6)
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
  Knife Skills 103 : Jun 14,23 (6)

   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  

   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  

   
 • Knife Skills 103 : Sep 27,23 (7)
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
  Knife Skills 103 : Sep 27,23 (7)

   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  

   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  

   
 • Knife Skills 103 : Oct 30,23 (8)
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
  Knife Skills 103 : Oct 30,23 (8)

   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  

   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  

   
 • Knife Skills103 : Dec 13,23 (9)
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
  Knife Skills103 : Dec 13,23 (9)

   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •